C26E20BD-951E-4B12-9732-8ECFFAA18563

Photo provided by https://www.amazon.com/Legend-Trilogy-Marie-Lu/dp/039916667X